Nurul Hidayati, S.Si.
(nurul.hidayati@unej.ac.id)
Menyelesaikan pendidikan S1 Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang